วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

พี่ๆ คิดว่าการเรียนรู้แบบ PLC - PBL คืออะไร

เราเริ่มต้น blog นี้จากการเปิดรับความคิดเห็นจากพี่ๆ ว่าการเรียนรู้แบบ PLC - PBL คืออะไร?

PLC (Professional Learning Community)
PBL (Problem-based Learning)

ลองให้ความหมาย PLC และ PBL ตามความเข้าใจของพี่เอง ^^

9 ความคิดเห็น:

 1. - การเรียนรู้แบบ PLC เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสร้างให้คนพัฒนาทักษะร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้จากความคิดที่แตกต่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
  - การเรียนรู้แบบ PBL คือการเรียนรู้โดยเริ่มจากการปะทะปัญหา สร้างแรงจูงใจในการอยากจะแก้ไขปัญหา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเอง ทำให้เกิดทักษะและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้จริง เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับ PLC และ PBL ค่ะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากๆครับ

   ลบ
 2. ขอบคุณครับสำหรับข้อความน่ารู้คับ

  ตอบลบ
 3. >> กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-based Learning)
  คือ วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  ลักษณะเด่นของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
  1. ใช้ปัญหาแท้จริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้อื่น
  2. ยืดถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  3. เน้นทักษะการคิด
  4. เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
  5. มีบูรณาการของเนื้อหาความรู้
  6. การเรียนโดยการกำกับตนเอง (Self – directed learning)

  >> กระบวนการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community)
  คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อยกระดับ PBLให้ตอบสนองต่อทักษะอนาคต การพบปะแลกเปลี่ยนPBLกันอย่างต่อเนื่องนี้ เรียกว่า professional learning community หรือ PLC
  ลักษณะเด่นคือ
  1. ครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
  2. ครูและนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน
  3. ครูและครูเรียนรู้ไปด้วยกัน
  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อธิบายได้เข้าใจดีค่ะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากครับ

   ลบ
 4. ขอบคุณที่ร่วมกันแบ่งปันนะค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น